• INNOWACJE NA RYNKU SZKOLEŃ I ROZWOJU

Misja, wizja, cele

Polski rynek HR jest silne rozdrobniony, z dominującą przewagą  mikro i MŚP,  co powoduje dużą konkurencję firm na rynku. Taka sytuacja znacząco utrudnia tworzenie i rozwijanie własnej wiedzy, nowoczesnych, praktycznych rozwiązań oraz narzędzi i technologii wspierających potrzeby biznesu w Polsce. Chcemy to zmienić powołując Klaster firm doradczych i szkoleniowych.

Misja Klastra HRD

Naszą misją jest zwiększanie efektywności biznesu w Polsce poprzez tworzenie  innowacyjnych rozwiązań HRD, użytecznych dla biznesu oraz budowanie sprzyjających warunków do rozwoju wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk  oraz transferu międzynarodowego know – how.

Wizja Klastra HRD

Naszą wizją jest bycie wiodącym Liderem, integrującym środowisko, działającym na rzecz rozwoju innowacji i standaryzacji HRD w Polsce, co skutkować będzie dynamicznym rozwojem biznesu.

Cele Klastra HRD

  1. Rozwój HR Business Partneringu w  Polsce
  2. Rozwój innowacyjnych produktów w branży HRD
  3. Standaryzacja i certyfikacja działańw obszarze HRD
  4. Transfer know-how z instytucji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw
  5. Transfer doświadczeń i sprawdzonych innowacji międzynarodowych oraz upowszechnienie dobrych praktyk
  6. Promowanie działań kooperacyjnych w biznesie, tworzenie i rozwój sieci współpracy klastrowej
  7. Dostarczanie organizacjom narzędzi HRD zwiększających ich konkurencyjność na rynku