• INNOWACJE NA RYNKU SZKOLEŃ I ROZWOJU

Certyfikacja

 Standard Q SEB

Standard Q SEB powstał na bazie i w odniesieniu do rynkowego standardu SEB/SEA© wdrażanego od kilkunastu lat w obszarze Zarządzania Efektywnością Rozwoju Ludzi w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, dając tym samym kompatybilność między metodyką zarządzania procesami rozwojowymi u klienta, kupującego usługi szkoleniowo-rozwojowe i metodyką realizacji usługi u dostawcy.

Celem Standardu Quality SEB jest zapewnienie realizacji usług rozwojowych z mocnym ukierunkowaniem na rezultaty biznesowe Przedsiębiorstwa, stąd jego założeniem jest wzmocnienie współpracy certyfikowanego dostawcy z klientem w sferze wytworzenia realnej zmiany w codziennej pracy szkolonych i rozwijanych pracowników.

Dzięki Standardowi Quality SEB, zarówno dostawca usługi, jak i jej beneficjent, mogą efektywnie współpracować z koncentracją na poprawie rezultatów biznesowych, uzyskiwanej dzięki rozwijanym i wykorzystywanym kompetencjom pracowników.

Standard QSEB obejmuje 4 obszary:

OBSZAR 1. REALIZACJA I EWALUACJA USŁUGI ROZWOJOWEJ
OBSZAR 2. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ FIRMY DORADCZO-ROZWOJOWA
OBSZAR 3. ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI KONTRAKTOWANYCH KADR
OBSZAR 4. ADMINISTROWANIE USŁUGĄ ROZWOJOWĄ I KOMUNIKACJA Z JEJ INTERESARIUSZAMI

Certyfikowany standard QSEB spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości oraz zgodny jest z wymaganiami jakościowymi określonymi przez PARP i dedykowany jest firmom doradczo – rozwojowym. Instytucją audytującą i certyfikującą jest Biuro Certyfikacji PRS S.A. (www.prs.pl)

Jak uzyskać certyfikat QSEB?

1.    Analiza standardu QSEB – link do standardu QSEB

2.    Zgłoszenie (wypełnienie Wniosku o ofertę na certyfikację systemu zarządzania)

3.    Audyt (dwa etapy)
Pierwszy etap audytu początkowej certyfikacji przeprowadzany jest w celu: wystarczającego zrozumienie prowadzonej działalności przez firmę , zebrania niezbędnych informacji dot. zakresu systemu zarządzania funkcjonującego w danej firmie, przeprowadzenia rozmów z personelem organizacji.
Drugi etap audytu początkowej certyfikacji, przeprowadzany jest w celu oceny zgodności wdrożenia i stosowania wymagań zawartych w kryteriach audytu.

4.    Certyfikacja

•    Certyfikacja początkowa
•    Audyty nadzoru prowadzone są po 1 i 2 roku od nadania certyfikatu początkowego
•    Re-certyfikacja (ponowna certyfikacja po 3 latach od wydania certyfikatu początkowego)

Procedura przeprowadzenia procesu certyfikacji podmiotu świadczącego usługi rozwojowe znajduje  się na stronie internetowej https://www.prs.pl/certyfikacja-systemow-zarzadzania/standard-qseb-quality-seb.html. Dostępna też jest w siedzibie jednostki certyfikującej.

Cały proces certyfikacji znajduje się również w dokumencie „Zasady certyfikacji”, który jest do pobrania ze strony https://www.prs.pl/certyfikacja-systemow-zarzadzania.html.